Η ΕΕ θεσπίζει κανόνες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος από τις εταιρίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες πρόταση οδηγίας σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης και υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς στο σύνολο των παγκόσμιων αξιακών αλυσίδων. Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας. Θα υποχρεούνται να εντοπίζουν και, όπου χρειάζεται, να εμποδίζουν, να παύουν ή να μετριάζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, π.χ. την παιδική εργασία και την εκμετάλλευση των εργαζομένων, καθώς και στο περιβάλλον, π.χ. τη ρύπανση και την απώλεια βιοποικιλότητας. Για τις εταιρείες, οι νέοι αυτοί κανόνες θα προσδώσουν ασφάλεια δικαίου και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Για τους καταναλωτές και τους επενδυτές, θα προσφέρουν περισσότερη διαφάνεια. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα προωθήσουν την πράσινη μετάβαση και θα προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει εθνικούς κανόνες για τη δέουσα επιμέλεια και ορισμένες εταιρείες έχουν λάβει μέτρα με δική τους πρωτοβουλία. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη βελτίωση, η οποία είναι δύσκολο να επιτευχθεί με την εθελοντική δράση. Η πρόταση αυτή καθιερώνει το καθήκον της εταιρικής δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τη βιωσιμότητα, με σκοπό να αντιμετωπίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον.

Πηγή: ΣΚΑΪ